มุ่งมั่นค้นคว้า พัฒนา และให้บริการธุรกิจออนไลน์ ในทุกๆรูปแบบของการใช้งานของลูกค้าภายใต้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อเป็นหน่วยที่ดีของประเทศไทยต่อไป