บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภท Digital Content โดยได้รับใบรับรองการประกอบกิจการจากสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 46,500,000 บาท สี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 54 อาคาร บีบี ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทดิจิคราฟต์เป็น 1 ใน 6 ของเครือบริษัทอินสเต็ป ซึ่งประกอบไปด้วย

          1. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด

          2. บริษัท โจวิท จำกัด

          3. บริษัท อินสเต็ป จำกัด

          4. บริษัท ดีไซน์เกทเวย์ จำกัด

        5. บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด

        6. บริษัท วิสโก้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด