บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด

บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด เป็นบริษัท 1 ใน จำนวน 6 บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินสเต็ปจำกัด
ซึ่งก่อตั้งและบริหารโดยคนไทย

ทั้ง 6 บริษัทมีแนวการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. บริษัท อินสเต็ป จำกัด  ดูแลธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการในประเทศไทย
ดูแลสวัสดิการ, การประกันสุขภาพ, การรับเงินเดือนและการจ่ายภาษี ตลอดจนงานต่างๆ ของพนักงาน
ในเครือกลุ่มบริษัทอินสเต็ปจำกัด ทั้งหมด
2. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด  ประกอบธุรกิจประเภทงานออกแบบและพัฒนารวมถึงการ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม, งานวิศวกรรม และธุรกิจทั่วไป ดูแลลูกค้า
เช่นการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น องค์การโทรศัพท์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัทฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
3. บริษัท โจวิท จำกัด  ประกอบธุรกิจประเภทงานออกแบบและพัฒนา รวมถึงการให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประเภทสองมิติและสามมิติ โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย
งานวิจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ และงานข้อมูลต่างๆ ดูแลลูกค้า เช่น บริษัท ซังเงซึ จำกัด และบริษัท
ซีพียู จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น
4. บริษัท ดีไซน์เกทเวย์ จำกัด  ประกอบธุรกิจประเภทงานออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษา
งานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ เกี่ยวกับงานชิ้นส่วนอิเลกทรอนิคส์ ตลอดจนผลิตชิ้นงานต้นแบบ ดูแล
ลูกค้าบริษัท กราฟฟินและบริษัทไพรม์ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
5. บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจทางด้านข้อมูลดิจิตอล
6. บริษัทไอแน็กซ์ จำกัด จัดการด้านการตลาดให้กับสินค้าทั้งหมดของบริษัทในเครือ